1. Informacije o trgovačkom društvu
 2. Opće odrebe
 3. Uslovi korištenja usluga Internetske stranice ferro-pack.com
  1. Cijene
  2. Akcijska prodaja
  3. Narudžba
  4. Reklamacije
  5. Pisani prigovor, odgovor, obavijesti
  6. Načini plačanja
   1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke
   2. Virmansko plačanje
 4. Oslobađanje od odgovornosti

Informacije o trgovačkom društvu 


Ferro-Pack d.o.o
Poslovni centar 96-2
72250 Vitez

Adresa elektroničke pošte:
info@ferro-pack.com

Info telefon: 030/717-550

Radno vrijeme radnim danom je od 8:00 do 16:00 sati.

Vikendom, praznicima i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Direktor društva: Tanja Jurković

Opće odredbe

Preduzeće Ferro-Pack do.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni ferro-pack.com. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice ferro-pack.com. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uslovima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice ferro-pack.com u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice lično je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole preduzeća Ferro-Pack d.o.o. te prihvata da preduzeće Ferro-Pack d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uslovima poslovanja i korištenja. Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uslova poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uslovima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uslova poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvata izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uslovima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja preduzeća Ferro-Pack d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na ferro-pack.com internetskoj stranici, pravo su preduzeća Ferro-Pack d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA PREDUZEĆA FERRO-PACK D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uslova poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetske stranica ferro-pack.com a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja preduzeća Ferro-Pack d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. nema nikakvu obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Ferro-Pack d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo preduzeću Ferro-Pack d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici ferro-pack.com.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice ferro-pack.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. ne garantuje (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju Preduzeće Ferro-Pack d.o.o.  neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uslove, Preduzeće Ferro-Pack d.o.o., neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Preduzeće Ferro-Pack  d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga zaposlenici preduzeća Ferro-Pack  d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Ferro-Pack d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Preduzeće Ferro-Pack d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Ferro-Pack d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Ferro-Pack.com je registrovana domena preduzeća Ferro-Pack d.o.o.

Preduzeće Ferro-Pack d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Preduzeće Ferro-Pack d.o.o.nije odgovorno za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na ferro-pack.com internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba preduzeća Ferro-Pack d.o.o. Ni pod kojim uslovima Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. neće biti odgovorno za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem ferro-pack.com Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ferro-pack.com Internet stranice. 

Sjedište preduzeća Ferro-Pack d.o.o. je u Vitezu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Travniku, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Travniku.

Uslovi korištenja usluga Internetske stranice ferro-pack.com 

Uslov za korištenje ferro-pack Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uslova korištenja, čiji prihvat je preduslov za korištenje usluga Ferro-Pack Internet stranice.

Ferro-Pack preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun ferro-pack. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Cijene

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su vanredne i za njih se Ferro-Pack d.o.o. unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. 

Nakon proteka roka akcijske prodaje, Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Ferro-Pack web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Ferro-Pack dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažovati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Ferro-Pack dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda s Ferro-Pack web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Preduzeće Ferro-Pack d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Reklamacije

U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan: 

 • zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim, novim, ispravnim proizvodom;  ili
 • vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda s nedostatkom;  ili
 • ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi direktne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Ferro-Pack d.o.o. na mail adresu info@ferro-pack.com radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda od strane Ferro-Pack. 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U skladu s tim Ferro-Pack preporučuje svojim kupcima: 

 • dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Ferro-Pack prilikom izbora proizvoda
 • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Ferro-Pack-u, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom 
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja
 • pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Ferro-Pack i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda i stoga nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost  i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti u originalnoj ambalaži u kojoj je dostavljen, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Ferro-Pack ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Ferro-Pack. 

Ferro-Pack  vam omogućava podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila info@ferro-pack.com. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Ferro-Pack će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke

Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućava da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom.Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Virmansko plaćanje

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete lično preuzeti u našem skladištu Poslovni centar 96-2 72250 Vitez.

Prilikom ličnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 030 717 700, a prilikom preuzimanja donesite na recepciju skladišta kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Lično preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 030 717 700

Radno vrijeme skladišta: 
ponedjeljak – petak: 08:00-16:00

Oslobađanje od odgovornosti

Sve cijene i rokovi isporuke vrijede samo ukoliko ih je potvrdila kontakt osoba online trgovine.

Online trgovina djeluje na principu kataloške prodaje, podaci o isporuci su napravljeni na temelju informacija od dobavljača proizvoda i informativne su prirode. Unatoč naporima za stalnim ažuriranjem trgovine i rokova isporuke, može se desiti promjena podataka o karakteristikama proizvoda, njihovim cijenama ili rokovima isporuke, a koju nismo u mogućnosti pravovremeno izmijeniti na stranici, te proizvodi ostaju nepromijenjeni. U tom slučaju ćemo kupca obavijestiti o nastalim promjenama, te mu omogućiti otkazivanje narudžbe, zamjenu naručenog proizvoda ili ponuditi neku drugu opciju.

Pri ponovnoj raspoloživosti proizvoda, nismo u mogućnosti garantovati iste cijene koje su bile prije povlačenja iz prodaje, jer cijene u velikoj mjeri ovise od dobavljača proizvoda.

Moguće su štamparske greške.